HOTARÂREA NR. 118
din  17  ianuarie  2005
PRESEDINTE,
Eugen Durbaca
SECRETAR GENERAL,
Togan Dragu
HOTARÂREA NR. 118
din  17  ianuarie  2005


privind:  înfiintarea Serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor Galati
Initiator: Presedintele Consiliului Judetului Galati, Eugen Durbaca; Numarul de înregistrare si data depunerii proiectului:
6037 / 4.01.2005


Consiliul Judetului Galati;
Având în vedere expunerea de motive a initiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al directiilor din aparatul propriu al Consiliului Judetului Galati;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Judetului Galati;
Având în vedere avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor nr. 82.264 din data 17.12.2004;
Având în vedere dispozitiile art. 6 si 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice de evidenta a persoanelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din  1 septembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 104 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E
:

Art. 1
. - Se înfiinteaza în subordinea Consiliului Judetului Galati, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Galati, institutie publica de interes judetean, cu personalitate juridica, având sediul în Municipiul Galati, strada Domneasca nr. 102.
Art. 2. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor Galati.
Art. 3. - În termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarâri, secretarul general al judetului va asigura publicarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor galati în Monitorul Oficial al judetului Galati, precum si pe site-ul Consiliului Judetului Galati.
Programe de lucru
D.E.P.A.B.D. Bucuresti
D.J.E.P. Galati
S.P.C.L.E.P.-uri
Organizare
Hotararea C.J.G. de infiintare
Regulament
Aparat de specialitate
Organigrama
Personal
Declaratii de avere si interese
Posturi vacante
Informatii
Legislatie
Acte de identitate
Schimbare de nume
Transcrierea certificatelor
Formulare
Copyright @ Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Galati